എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് - സിവില്‍ സര്‍വീസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു @@@@@@@@@@@@@@@ ദാറുല്‍ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സില്‍വര്‍ ജൂബിലിക്ക് തുടക്കമായി @@@@@@@@@@@@@@@ പട്ടികാട് ജാമിയ നൂരിയ 48-)o വാര്‍ഷിക 46-)o സനദ്ധാന സമ്മേളനം 2011 ജനുവരി 14,15,16 വെള്ളി, ശനി,നയര്‍ മര്‍ഹും, ,പാണക്കാട് പി. എം. എസ്. എ . പൂകൊയതങ്ങള്‍ നഗര്‍, ഫൈസാബാദ് , പട്ടിക്കാട് @@@@@@@@@@@@@@@ "രാഷ്ര രക്ഷക്ക് സൌഹ്ര്തത്തിന്‍റെ കരുതല്‍" എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് മനുഷ്യജാലിക 2011 ജനുവരി 26 ന് ജില്ലാ കേനദ്രങ്ങളില്‍ @@@@@@@@@@@@@@@ SKSSF DUBAI STATE COMMITTEE......WWW.DUBAISKSSF.COM SEND YOUR IDEAS AND SUGGESTIONS TO info@dubaiskssf.com