മുഴക്കുന്നു ശംസുൽ ഉലമ മെമ്മൊരിഅൽ അനാഥ അഗതി മന്ദിരത്തിന്റെ 6 ആം വാര്ഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം സയ്യിദ് മാഷ്ഹോർ തങ്ങള് നിര്വഹിക്കുന്നു 
മുഴക്കുന്നു ശംസുൽ ഉലമ മെമ്മൊരിഅൽ അനാഥ അഗതി മന്ദിരത്തിന്റെ 6 ആം വാര്ഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ  ചേര്ന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ  സദസ്സ്